• Gido начало
  • Gido колекции
  • За Gido
  • Gido магазин
  • Купи онлайн от Gido
  • Projects
  • За контакт
Проекти

top-news-banner.jpg
„ГИДО“ ООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000481 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0489 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 1 „Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг“ ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране.Проект BG16RFOP002-2.083-0489-C01 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Гидо“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.Договор № BG05M9OP001-1.008-2180
"Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" ООД- гр. Пещера"; ОП "Развитие на човешките ресурси", Процедура "Добри и безопасни условия на труд"


25.07.2017г. - Покана 1

01.08.2017г. - Прессъобщение 1

20.12.2018г. - Покана 2

02.01.2019г. - Прессъобщение 2